Reunió virtual Teams amb pares i mares.

Aquest dimarts dia 3 d’octubre a les 16:00 h farem una reunió amb els pares i mares per a explicar la creació d’un compte per als llibres de Santillana.

Es necessita que tingueu a la vostra disposició la fulla amb l’usuari i contrasenya de Santillana i un compte de correu en actiu que pugueu entrar.

Heu d’entrar a l’enllaç amb el navegador, posar el vostre nom i permetre que us grave la càmera i el micro.

Us esperem.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODQ4OThmMGEtZTAyZC00NTZjLWI2NTAtNWY1ODM3ZDA0ZWM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273dd1114-ef7d-40c7-8669-569d32e7e29b%22%2c%22Oid%22%3a%22db6bf4a1-b0e6-4e1c-9cf4-74d2027cf914%22%7d


Publicado